Foreningens vedtægter

1. Foreningens navn er Lem Motions- og Idrætsforening, stiftet den 8. november 1989.Foreningen er       hjemmehørende i Spøttrup Kommune. 

2. Foreningens formål er at samle medlemmerne om idræt, motionsaktiviteter og andet kulturelt arbejde.

3. Som medlem optages enhver, der kan gå ind for foreningens vedtægter. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen eller en af denne udpeget leder. Udmeldelse skal ske til bestyrelsen. 

4. Hvis et medlem ved dårlig opførsel skønnes at skade foreningen, kan vedkommende af bestyrelsen udelukkes. Ved en sådan udelukkelse kan det pågældende medlem, ved en skriftlig henvendelse til formanden, få sagen taget op på generalforsamlingen. Beskadiger et medlem ved vold eller grov uagtsomhed nogle af foreningens ejendele eller nogle af foreningens lånte/lejede effekter, er vedkommende pligtig til at yde fuld erstatning. 

5. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. 

6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag som ønskes behandlet, skal indgives skriftlig til formanden mindst 8 dage forud. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet ved annoncering i den lokale presse mindst 14 dage forinden.

Samtlige medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har aktive medlemmer, der er fyldt 14 år. Aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, er valgbare. Valgbarhed og stemmeret har desuden forældre til aktive medlemmer under 16 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Undtaget dog §12 og §13. 

7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter en sådan begæring.

Den ekstraordinære generalforsamling er lige så beslutningsdygtig som den ordinære og indvarsles på samme måde 

8. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dog kan kassereren vælges uden for bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg. I disse udvalg skal bestyrelsen være repræsenteret med mindst et medlem.

Finder generalforsamlingen det nødvendigt, kan denne nedsætte supplerende udvalg.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. På lige årstal vælges 4 og på ulige årstal 3 medlemmer.

Til at gennemgå regnskabet vælges to revisorer for to år ad gangen. Dog således, at disse afgår på skift hvert år.

Suppleanter vælges for et år ad gangen, men skal dog sidde det afløste medlems periode ud. 

9. Dagsorden for generalforsamling skal mindst indeholde følende punkter:

1. Valg af dirigent og skriftfører.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag (skriftlig 8 dage forinden til formanden).

5. Valg.

6. Eventuelt. 

10. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Et eventuelt overskud i foreningens regnskab, skal lige som eventuelt sponsorstøtte, gå ubeskåret til dækning af udgifter til idrætsaktiviteter. 

11. Protokollen medtages til alle møder. Alt af væsentlig betydning indføres og protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

12. Til vedtagelse af lovændringer kræves mindst ¾ af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemme. 

13. Foreningen kan kun opløses, når det vedtages på to – med mindst 3 ugers og højst 6 ugers mellemrum – afholdte generalforsamlinger.

Til opløsning af foreningen kræves mindst ¾ af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemme. 

14. Såfremt foreningen opløses skal dens midler overgå til almene kulturelle og/eller idrætslige formål i foreningens virkeområde.